ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
 
      
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
    ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
    จังหวัดนครสวรรค์ 60180
    เบอร์โทรศัพท์ : 056-279-474
 
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย  
  การแจ้งย้ายที่อยู่  
  การทำบัตรประชาชน  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน  
  การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราฎร  
  การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  
  การขอเลขหมายประจำบ้าน  
  การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกีบคดีความ  
  การรื้อถอนบ้าน