ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 328  ตอบ 0  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 623  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2275  ตอบ 1  
 
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 7485  ตอบ 37
อบต.ลำพยนต์ ขอเบอร์ติดต่อ อบต ลำพยนต์ (8 ส.ค. 2561)    อ่าน 832  ตอบ 1
ทต.ท่าตะโก จะทำอย่างไรดีครับ (7 ส.ค. 2561)    อ่าน 59  ตอบ 4
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ตามหาคน (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 93  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ เว็บไซต์ อบต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 102 
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 94 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระโดน โครงการและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิย 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Canon (สำนักปลัด) โดยวิธีเ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประตูพร้อมวงกบประตู จำนวน 1 ชุด [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 496-5 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ตลับหมึก จำนวน 1 รายก [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
นว 0023.3/ว18644 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพ [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18532 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์ก [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18674 โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 18692 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธื เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว18485 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18487 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/18488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์คู๋มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18487 แจ้งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18522 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18531 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18226 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรป [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว18343 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/596 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.โคกเดื่อ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกคร [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/597 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เนินศาลา สำหรับโครงการกำจัดผักตับชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝ [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/18360 กำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/593 การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว598 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว18386 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว18052 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว18384 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ [ 9 ส.ค. 2561 ]   


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552