ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 685  ตอบ 0  
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 370  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2477  ตอบ 1  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 598  ตอบ 0  
 
อบต.หนองปลิง อู่ซ่อมรถเสียงดังมาก (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 2
อบต.นครสวรรค์ออก อู่ซ่อมรถเสียงดังมาก (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สร้อยทอง การก่อสร้างถนนคอนกรีต (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.ยางขาว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเสริมดินคันประคองวังพิมานพร้อมเรียงหินใหญ่ ม.1 บ้านท่าแร [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 41 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องไฟขยา [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนมวัว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนมวัว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาคลี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถยนต์ กน-3849 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการแสดงราคารับซื้อข้าวเปล [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบป [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ตรวจรับพัสดุงานโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ให้ดำเนินการตามสัญญาโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
อบต.เนินกว้าว ให้ไปทำสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3729  [ 19 พ.ย. 2561 ]
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/17503-17524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว3703 [รายชื่อ] [แบบตอบรับ]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว3700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3731  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว3717 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
นว 0023.3/26226 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักย [ 19 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26527 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26531 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  [ 19 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26522 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26593 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก [ 19 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26315 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26356 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26313 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26314 แบบรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26312 การตอบรับสมาชิก งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว26368 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26373 การจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เร [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26374 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/910 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทม.ชุมแสง สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกค [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/911 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26193 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว904 แจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 2 [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26227 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/26244 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26285 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน [ 15 พ.ย. 2561 ]     


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552