ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 316  ตอบ 0  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 615  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2254  ตอบ 1  
 
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.ศาลาแดง มีเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานคลัง/หรือตำแหน่งอื่น (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง ถนนชำรุดมาก (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 3
อบต.แม่วงก์ ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ ร้อย มทบ.16 (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เจริญผล ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 3867  ตอบ 23
อบต.นาขอม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
 
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 98 
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 91 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
อบต.สร้อยละคร [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพร [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ประเภทลูกฟุตบอล จำนวน 2 ลูก ตามโครงการเฉลิ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ตก รองนายกภักดี พานิชการ นำรถเกรดเดอร์ไถ่ขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 สายโรงเรียนพลตำรวจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.นครสวรรค์ตก ประชุมจัดทำโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.พนมเศษ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรถนน ถน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
 
 
 
นว 0023.4/536 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16044 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/529 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.โคกหม้อ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครอ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/530 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ช่องแค สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครอง [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/531 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.มะเกลือ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กร [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/532 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.อ่างทอง สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กร [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16465 ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16475 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดอนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16473 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส้งคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรจำปีงบประมา [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16470 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรพัตนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16468 1-แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม สุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16468 2-แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม สุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน  [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16468 3-แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม สุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีน [ 16 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16275 โครงการสนนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว16293 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว15463 การรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16337 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/16209 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนมั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารสุขประจำหม [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/16213 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว16207 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ [ 13 ก.ค. 2561 ]     


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552