ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 707  ตอบ 0  
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 388  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2513  ตอบ 1  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 611  ตอบ 0  
 
อบต.ท่าไม้ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ ขอไฟล์เอกสารปีงบประมาณ2557 (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หนองยาว สอบถามตำแหน่ง (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองโพ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 
โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเสริมดินคันประคองวังพิมานพร้อมเรียงหินใหญ่ ม.1 บ้านท่าแร [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 51 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.พนมเศษ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นากลาง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นป [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเนื่องในโอกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4909 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4908 เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว 28630 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ Data set ในระดับพื้นทีึ่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28335 แบบรายงานการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28425 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/961 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.กลางแดด สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/962 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทน.นครนครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และรายการงบประมาณเบิกแทนกัน เ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว28447 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 0 , 543 ]   
นว 0023.3/28229 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/959 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28237 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28251 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28256 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28195 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28253 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28278 แบบรายงานปัญหายางพาราในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว27671 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว948 แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28192 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในร [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28214 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28220 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28221 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552