ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
    
 
 
   
 
นว 0023.3/ว18644 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพ  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว18532 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์ก  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว18674 โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว 18692 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธื เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.2/ว18485 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 10 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว18487 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  [ 10 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1164